Status for Sjøaurebekker i Kvinesdal

Kvinesdal Jeger- og Fiskerforening ved kultiveringsutvalget for anadrom laksefisk står bak en omfattende kartlegging av sjøaurebekker i Kvinesdal Kommune. Alf Magne Midtbø Versland har ledet prosjektet. Det er foretatt befaring i alle bekker med mulighet for oppvandring av anadrom laksefisk i nedbørsområdet som drenerer til vassdraget Kvina og i bekkene som drenerer til Fedafjorden. Vandringshindere er påvist og kartlagt, forurensingskilder er kartlagt, mange vannprøver er tatt og analysert, mange bilder er tatt for å dokumentere status og det er foretatt gytebefaringer om høsten og yngelbefaring om våren i flere bekker. Mer info kommer senere.