Naturforvaltning

Å forvalte naturen er et oppdrag som alle mennesker har ansvar for. Mangel på kunnskap om hvordan naturen forvaltes på en god måte fører ofte til uheldige resultater. God naturforvaltning er til det beste for både mennesker og dyr. Powafa planlegger, prosjekterer og gjennomfører tiltak for å redusere konsekvenser av flom og tørke, og biotopforbedrende tiltak for å bedre leveforhold for fisk, fugl, dyr og mennesker.

POWAFA leverer tjenester til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har ansvar for naturforvaltning i Norge og Statens Naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan. Les mer på Miljødirektoratet sine nettsider:

POWAFA leverer tjenester til Statsforvalteren i Agder. Les mer på Statsforvalteren sine nettsider.